Rullstolsbundna hundar

                 Hundar i Rullstol- Jordbruksverkets Yttrande Hundar i Rullstol- Jordbruksverkets Yttrande

Med anledning av att reklam för rullstolar till hund har gått ut till landets veterinärer anser vi det viktigt att informera om Jordbruksverkets yttrande angående användning av rullstol till hund. Yttrandet kom efter en förfrågan från normgruppen 2011.

 

 

En uppdaterad antibiotikapolicy för hund och katt

 

Veterinärförbundets första antibiotikapolicy för hund- och kattsjukvård antogs i oktober 2002. En del av uppdraget att ta fram en policy innebar även att göra en uppdatering då ny kunskap eller nya insikter hade tillkommit. Att en uppdatering blev aktuell berodde bland annat på påvisandet av meticillinresistenta stafylokocker (MRSA) hos hund i Sverige under 2006. Sedan hösten 2008 har arbetet med en uppdatering av policyn pågått och den slutfördes hösten 2009. En presentation av den uppdaterade antibiotikapolicyn gjordes under Veterinärkongressen 2009.

Policyn är tänkt att användas som en vägledning vid val av antibiotika för behandling. Ibland kan "förstahandsval" vara att avstå från behandling, eller att välja annan behandling än antibiotika. Policyn är skriven utifrån svenska förhållanden och synsätt. Det innebär att jämfört med internationell veterinärmedicinsk litteratur är innehållet i policyn i vissa fall mer restriktivt vad gäller användning av antibiotika.

Kriterier för antibiotikabehandling
Enligt SVF/SVS generella antibiotikapolicy är antibiotikabehandling i normalfallet endast motiverad om båda dessa punkter uppfylls:

– När en bakteriell infektion föreligger (eller på goda grunder misstänks föreligga).

– När infektionen sannolikt inte avläker utan antibiotikabehandling.

Det är god veterinärmedicinsk sed att följa de generella principer som policyn bygger på. Antibiotikapolicyn är tänkt att användas både av kliniskt verksamma veterinärer och i undervisningssyfte.

Den fullständiga antibiotikapolicyn kan hämtas här till höger i pdf-format. Den kan också hämtas här på engelska.

För arbetsgruppen antibiotikapolicy för hund- och kattsjukvård,

 

Margareta Wellander
sammankallande, januari 2010

Initiativärende vaccination av hund och katt

 

Smådjurssektionen inom Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (SVS) väckte under hösten 2001 frågan om ett så kallat "initiativärende" angående vaccination av hund och katt.

Motivet till initiativärendet formulerades av Smådjurssektionen:

"Senaste decenniet har det hänt mycket inom "vaccinbranschen" för hund och katt. Fler vacciner, effektivare vacciner s.k. levande vacciner, dominerar marknaden. Ändå har inga ändringar i vaccinationsfrekvens införts. Man har samma rutiner nu som för 10 år sedan i Sverige. Vid jämförelse med andra länder i Europa samt USA vaccinerar vi i Sverige hundar och katter mycket tätare. Varför är det på det viset? Är våra vacciner "sämre"? Hur länge finns skyddande antikroppar osv. Smådjurssektionen anser att det är viktigt att vi tar tag i dessa frågor som berör alla smådjurspraktiker varje dag. Dessutom finns en ökad medvetenhet hos djurägarna som ifrågasätter om det verkligen är nödvändigt med dessa täta vaccinationer.

Målsättningen för gruppen är att föreslå en relevant vaccinationspolicy för hund och katt i Sverige, samt för hundar och katter som ska resa i Europa."

Slutrapporten från initiativärendet kan laddas hem i pdf-format genom att klicka på länken till höger:

Initiativärende vaccination av hund och katt

Uppdatering 2009