VERKSAMHETSBERÄTTELSE                 2014-01-01 – 2014-12-31
-för Sveriges veterinärmedicinska sällskaps SVS smådjurssektion

Styrelsen för smådjurssektionen utgjordes under år 2014 av:

  •      Ulrika Windahl, ordförande
  •      Anne-Li Ljunggren, sekreterare
  •      Mikael Svensson, kassör
  •      Monika Erlandsson, informationsansvarig
  •      Alexandra Vilén, ansvarig för internationella ärenden
  •      Tove Fall, utbildningsansvarig

Medlemmar
Under 2014 har sektionen haft 575 registrerade medlemmar.

Årsmöte
Årsmöte hölls 2014-11-07 i samband med veterinärkongressen. Styrelsen höll under året tre protokollförda endagarsmöten.

Sektionens styrelse har föreslagit personer till SVS examinations- och styrkommittéer samt nominerat personer till fullmäktige och tillsett att sektionens normgrupp är fulltalig.

Sektionen har under perioden varit representerad i FECAVA och WSAVA samt Jordbruksverkets referensgrupp smådjur genom internationellt ansvarig ledamot. Sektionen var fysiskt representerad på FECAVA-mötet i Helsingfors i mars, men inte på FECAVA-mötet i München i november pga höggravid internationellt ansvarig. Årets WSAVA-möte hölls i Sydafrika, och av sektions-ekonomiska skäl har sektionens representant inte möjlighet att deltaga i utom-europeiska WSAVA möten.

Styrelsen var också genom ordförande och internationellt ansvarig representerad på One Health Konferensen i oktober som Bella Moss Foundation anordnade på The Royal Society of Medicine i London tillsammans med bland annat FECAVA, samt genom styrelsens ordförande representerad i FVE-EU projektet CALLISTO, om zoonoser hos sällskapsdjur.

Sektionen har deltagit i arbetet inom Sveriges veterinärmedicinska sällskaps kollegium, inkluderande telefonmöten och sex heldagars möten varav ett gemensamma med Veterinärförbundets styrelse genom styrelsens ordförande samt vid två dagar sektionens informationsansvariga. Kollegiets verksamhetsberättelse återfinns på www.svf.se.  Styrelsen har varit representerad i Svensk veterinärtidnings redaktionskommitté genom styrelsens sekreterare, samt i Jordbruksverkets referensgrupp smådjur genom internationellt ansvarig ledamot. Vid möte angående läkemedels och apoteksutredning, anordnat av Socialdepartement var styrelsen representerad av ordförande.

Remisser
Styrelsen besvarade sex remisser. Remisserna omfattade i korthet kloning av nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur, EHEC och VTEC, pass, veterinärmedicinska läkemedel, läkemedels- och apoteksutredningen samt om apoteksombud.

Veterinärkongressen
Sektionen arrangerade smådjursprogrammet på Veterinärkongressen 2014. Huvudtemat var tandsjukdomar med föreläsaren Cecilia Gorrel. Hon som avhandlade bland annat såsom tandröntgen, parodontit, traumatiska tandskador, öppen och sluten tandextraktion med stor entusiasm. På fredagen erbjöd vi ett fullspäckat parallellprogram. På förmiddagen låg fokus på abstract-finalen, följt av information från Normgruppen och föreläsningar om hundgenetik. Totalt nio forskare presenterade abstracts under kongressen och fyra presenterade postrar på den sektionsövergripande postervandringen. Urvalet till abstract-finalen gjordes av fyra oberoende blindade granskare. En jury bestående av Annika Bergström och Bitten Andrén valde ut årets vinnare i abstractstävlingen som blev Märit Badman. På fredagseftermiddagen presenterade Jeanette Hanson, Ingrid Bersås och Josefine Öberg kliniskt praktiska uppdateringar av hur man hanterar akuta medicinska fall såsom Addisonkris och arrytmier.

Information och profilering
Information om sektionens verksamhet har delgivits medlemmarna via sektionens hemsida smadjurssektionen.se/ssava.se, där sektionens blogg, som går att prenumerera på via RSS-feed, hållits kontinuerligt uppdaterad. Övrig information har skickats med e-post till medlemmarna. Facebook har använts som kommunikationskanal till smådjursveterinärer via gruppen Veterinärmedicin smådjur. Sektionen profilerades i SVS monter under veterinärkongressen genom give-aways i form av påsar med sektionernas logotyper, informationsblad från respektive sektion, senaste numret av svensk Veterinärtidning samt de 4 översatta postrarna från FECAVA, I montern presenterades också de nya, översatta, postrarna om ansvarsfull antibiotikaanvändning och vårdhygien från FEVACA

Resebidrag
Till mottagare av smådjurssektionens resebidrag 2014 valdes Sara Bengtsson, veterinär vid Våxtorps Djurklinik, för auskultation hos dr Uwe Kuchenmeister och dr Andrea Munnich (Diplomate of the European Collage of Animal Reproduction, Small Animal. Dipl, ECAR) och som arbetar på kliniken Tierarztpraxis Schönow, Tyskland.

Normgrupp
Smådjurssektionens normgrupp har under året 2014 sammanträtt tre gånger och antagit två nya normer. Den första normen är en svensk översättning av policyn ”Uttalande om tandbehandlingar på icke-sövda hundar och katter” från EVDS och EVDC (Eueopean Veterinary Dental Society/College) med ett tillägg.  Den andra normen som antogs under året är ”Norm för diagnostisering av de fästingburna infektionerna borrelios och anaplasmos hos hund”. Dessutom arbetade normgruppen bland annat med frågeställningar runt normalkastration av hund och katt, rutiner för narkosövervakning, delegering av tandåtgärder, medicinsk behandling av pyometra mm. Normgruppens åsikter har delgivits i de mötesrapporter som finns att läsa i SVT samt på www.svf.se och www.ssava.se. Normgruppen har också träffat representanter från SKK, SJV, SVF, SVS samt SLU vid ett samverkansmöte då vi bl.a. diskuterade kastrationsfrågan. Normgruppen presenterade sig och årets arbete samt de nya normerna vid årets veterinärkongress.

ESK
I slutet av 2014 fanns det 416 veterinärer med specialistkompetens hos hund och katt, och 215 aspiranter registrerade på 50 utbildningsplatser med 121 handledare.

ESK hund och katt bestod under året av Anne-Li Ljunggren (ordförande), Ole Frykman, Anna Selin, Gustaf Svensson, Jeanette Hansson och Maria Dimopoplous. Gruppen sammanträdde vid sex tillfällen, oftast i form av telefonmöten.

Under året granskades 32 examensarbeten. 12 granskare utöver ESK utförde arbetet.

I februari 2014 anordnades ESK och sekreterare Simone Heusler, generalsekreterare SVS den årliga examinationen. Två examinatörer utöver ESK deltog. Totalt 29 aspiranter examinerades, varav 21 med godkänt resultat.

Initiativprojekt
Under 2014 pågick följande SVS initiativprojekt tillhörande sektionen:

Riktlinjer för Hantering och Behandling av hundar och katter med speciella resistensfenotyper bakterier såsom MRSP, MRSA och ESBL-bildande bakterier. (Sammankallande: Ulrika Grönlund. Karin Bergström, Lene Boysen, Kristoffer Dreimanis, Barbro Filliquist, Rebecka Frey, Maria Karlsson, Ulf Lövdahl, Katinka Odhelius, Anna Selin, Susanna Sternberg Lewerin, Christina Thörn, Alexandra Vilén

Ekonomi
Beträffande sektionens ekonomi hänvisas till separat redogörelse från kassören.

Stockholm 23 oktober 2015