Veterinärkongressen 9-10 november 2018

Varje år arrangerar smådjurssektionen veterinärkongressens smådjursprogram. Programmet består i allmänhet av en Steg-1 utbildning samt ett avancerat program.

Vi strävar efter att bjuda in meriterade föreläsare i aktuella och kliniskt tillämpbara ämnen. 

SMÅDJURSSYMPOSIUM
Fredag
11.15-12.00        Rollfördelning, ansvar och lagstiftning inom anestesi och analgesi  Görel Nyman, Anneli Rydén, Sveriges lantbruksuniversitet
12.00-13.15       L U N C H
13.15-14.00       Sedering och dissociativ anestesi   Görel Nyman, Sveriges Lantbruksuniversitet
14.00-14.45       Perioperativ analgesia incl. local analgesia   Tamara Grubb, Washington State University
14.45-15.30      K A F F E
15.30-16.15       Teknisk utrustning, funktion, kontroll och risker   Anneli Rydén, Sveriges Lantbruksuniversitet
16.15-16.30      Abstract 1
16.30-16.45      Abstract 2
16.45-17.00      Abstract 3
17.00-17.15       Abstract 4

Lördag
08.15-09.00     Farmakokinetik för anestesiologer  Lena Olsén, Sveriges lantbruksuniversitet
09.00-9.45       Allmän anestesi och perioperativ analgesi  Görel Nyman, Sveriges Lantbruksuniversitet
9.45-10.15        K A F F E
10.15-11.00      Canine and Feline Anesthesia and Co-Existing Disease   Tamara Grubb, Washington State University
11.00-11.45      Canine and Feline Anesthesia and Co-Existing Disease   Tamara Grubb, Washington State University
11.45-13.30      L U N C H.
Årsmöte Smådjurssektionen
13.30-14.15      Övervakning av anestesi    Görel Nyman, Sveriges lantbruksuniversitet
14.15-15.00      Perioperativ omvårdnad och journalföring  Anneli Rydén, Sveriges Lantbruksuniversitet
15.00-15.30      K A F F E
15.30-16.15      Risker, komplikationer och åtgärder   Görel Nyman, Sveriges Lantbruksuniversitet
16.15-17.00       Blood pressure support   Tamara Grubb, Washington State University

Mer information om Veterinärkongressen
 

Välkommen till årsmöte!
SVS Smådjurssektion
Den 10:e november 2018
Ultuna

 
Dagordningsförslag 


§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare
§ 3 Upprättande och fastställande av röstlängd
§ 4 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
§ 5 Fastställande av dagordning
§ 6 Mötets behöriga utlysande
§ 7 Verksamhetsberättelse 2017
§ 8 Ekonomisk redovisning 2017
§ 9 Revisionsberättelse 2017
§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen 2017
§ 11 Budgetförslag 2017
§ 12 Fastställande av medlemsavgift 2017 för veterinärer samt veterinärstudenter
§ 13 Val av ordförande för året 2017
§ 14 Val av två styrelseledamöter
§ 15 Val av två revisorer med personliga suppleanter, ett år
§ 16 Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande, ett år
§ 17 Motioner
§ 18 Information om omorganisationen
§ 19 Övriga frågor
§ 20 Mötets avslutande 

Välkommen!