Smådjurssektionen arbetar för utökad kunskap inom veterinär smådjursverksamhet och verkar som sakkunnigt organ och remissinstans. All verksamhet är ideell. Styrelsen sammanträder 4-6 gånger per år.

Som medlem i sektionen bidrar du på ett avgörande sätt till sektionens arbete genom att visa att det är en stor yrkeskår som arbetar med just veterinära smådjursfrågor. Du kan dessutom stödja sektionens verksamhet genom att själv vara aktiv på olika sätt.

Sektionen arbetar mycket med främjande, upprätthållande och vidareutvecklande av specialistutbildningarna, både steg ett och steg två. I tillägg till det arbete ledamöter i de ansvariga ESK-grupperna utför bidrar ytterligare medlemmar med granskning av skriftliga arbeten inom sina kunskapsområden, bedömning av examensfrågor, samt genom att bistå ESK under examinationstillfällen.

Smådjursprogrammet vid den årliga veterinärkongressen anordnas av sektionens styrelse.

Förutom ett årligt steg ett godkänt program anordnas ett parallellprogram inkluderande forskningsnyheter samt aktuella frågor.

Normgruppen utformar rådgivande normer i för sektionen relevanta etiska och veterinärmedicinska frågor. Frågor och synpunkter gällande antagna normer från medlemmar, liksom förslag på nya frågeställningar är varmt välkomna.

Sektionens styrelse tillsätts av årsmötet. Styrelsen samordnar sektionens arbete och representerar sektionen vid möten och i olika grupper nationellt och internationellt. Styrelsen har också i uppdrag att besvara relevanta remisser och att tillsätta ESK- och Normgruppsledamöter.

Styrelsen nominerar personer till en rad olika förtroendeposter och medlemmar tillfrågas om att representera sektionen vid möten om aktuella frågor, samt om deltagande i både tillfälliga och långvariga arbetsgrupper. Medlemmar tillfrågas också om de kan bidra med sin sakkunskap genom att vara med i initiativprojekt för utformande av SVS policydokument initierade av styrelsen.  Du är som medlem också varmt välkommen att själv ansöka om att starta och driva initiativprojekt.

Tidigare SVS policyer inkluderar antibiotikapolicy, vaccinationspolicy och vårdhygienpolicy. Styrelsen och SVS kollegium beslutar om tillsättande av projekt samt ansöker om ekonomiska medel.