Norm om preoperativ bedömning av hund och katt

Riktlinjen reviderades i oktober 2017

Bakgrund
Normgruppen har efter förfrågan arbetat med en riktlinje angående preoperativ blodstatus hos hund och katt.

Rutinmässig blodprovskontroll har blivit allt vanligare inför kirurgiska ingrepp. Ett sådant blodprov på en kliniskt helt frisk individ kan ibland avslöja allvarliga sjukdomar. Lindriga och svårförklarliga avvikelser kan dock leda till onödig oro och kostsamma utredningar av helt friska patienter. Kvalitetsproblem med analysutrustning förekommer också.

Normgruppen anser att begreppet "preoperativ bedömning", som inbegriper fler viktiga aspekter, hellre bör användas.

Normgruppens rekommendation
Normgruppen rekommenderar att preoperativ bedömning ska innefatta anamnestiska uppgifter och en klinisk undersökning som kan kompletteras med annan diagnostik när det är motiverat. Hos unga till medelålders individer med gott hälsotillstånd kan det inte anses nödvändigt att rutinmässigt ta blodprover inför mindre omfattande kirurgiska ingrepp.
En bedömning ska innefatta bland annat riskbedömning och metodval inför anestesi och kirurgi men även bedömning av patientens prognos på sikt.

Kontaktperson för normen:
Sammankallande i Normgruppen