Riktlinje om planerade kejsarsnitt

Riktlinjen reviderades utan ändringar i oktober 2017

SVS smådjurssektions normgrupp har arbetat med en riktlinje om hur förfrågningar om tidsbokade kejsarsnitt på hundar med förmodade förlossningsproblem (t.ex. doggraser) ska hanteras. I sammanhanget bör påpekas vad som sägs i lagar och föreskrifter:
• Djurskyddslagen (1988:534) 10 §: ”Det är förbjudet att göra operativa ingrepp på djur i andra fall än när det är befogat av veterinärmedicinska skäl.”
• Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt (SJVFS 2008:5 Saknr L 102) 24 §: ”Djur inte får användas i avel om de saknar förmåga att föröka sig på ett naturligt sätt.”
I de fall djurägaren redan före förlossningen sätter igång misstänker att det finns risk för dystoki eller annan uppenbar risk för tik och/eller valpar ska tiken undersökas av veterinär. Det är veterinären som därefter fattar beslut om att rekommendera eventuellt kejsarsnitt.
Bakom allt avelsarbete bör ligga en önskan om få fram linjer som kan föda på naturligt sätt. Djurägaren har genom avelsarbetet ett instrument som ger chans att se vilka individer som kan fortplanta sig naturligt och rikta aveln mot dessa.

Normgruppens rekommendation
Baserat på Djurskyddslagens krav på veterinärmedicinska skäl för operativa ingrepp rekommenderar Normgruppen följande: Beslut om att utföra kejsarsnitt ska endast fattas efter en veterinärmedicinsk undersökning samt bedömning att naturlig förlossning kan komma att innebära uppenbar risk för dystoki eller annan risk för tiken och/eller valparna.

Kontaktperson för normen:
Sammankallande i Normgruppen