Norm avseende iterering av recept

Riktlinjen reviderades utan ändringar i oktober 2017

Bakgrund
Normgruppen anser att det finns behov av en riktlinje som tydliggör veterinärens möjligheter att villkora receptförskrivningen med en klinisk bedömning och eventuell provtagning innan iterering av recept.

Normgruppen rekommenderar
Veterinären bör kontrollera behandlingens effekt och eventuella biverkningar hos djuret minst en gång årligen innan ett recept itereras. Tidsintervallet bör förkortas om djuret av medicinska skäl behöver bedömas oftare.

Djurägaren bör upplysas om att det fordras kontinuerlig veterinär uppföljning av djuret innan receptiterering kan ske.
För övrigt rekommenderas att förskrivande veterinär följer anvisningar i Fass Vet-texten för det läkemedel som förskrivningen gäller.

Kontaktperson för normen:
Sammankallande i Normgruppen