Riktlinje avseende förskrivning av antiparasitära läkemedel utan föregående undersökning


Riktlinjen reviderades i oktober 2017
 
Bakgrund
I enlighet med Statens Jordbruksverks föreskrifter (2013:42) om läkemedel och läkemedelsanvändning (D9), 3 kap 20§, får en veterinär utan föregående undersökning förskriva antiparasitära läkemedel som inte är avsedda för injektion, om veterinären väl känner till djurhållningen och bedömer att läkemedlen kommer att handhas på ett godtagbart sätt.

Normgruppen rekommenderar
För att anses ha kännedom om djurhållningen bör veterinären själv ha undersökt ett djur i djurgruppen, alternativt ha tillgång till journalföringen av ett besök. Besöket bör ha skett inom rimlig tid innan förskrivningen, i normalfallet inom ett år.

Djurägaren ska informeras om läkemedlets användning och potentiella biverkningar vid förskrivningen. Om djuret visar sjukdomstecken bör förskrivning föregås av en undersökning för att minska risken för verkningslös antiparasitär behandling och fördröjning av tiden till korrekt diagnos och behandling.
 
Kontaktperson för normen:
Sammankallande i Normgruppen