Rapport från Normgruppens möte 2018-09-17 och 2019-03-13
SVS Smådjurssektions Normgrupp har sammanträtt september 2018 och mars 2019.


Arbetet med vägledande riktlinjer, bland annat gällande besiktning och kryptorkism, fortsatte. Den nya sammanställningen av preoperativ bedömning av våra BOAS patienter redigerades, och behovet av samtal om etik och kriterier för livskvalitétsbedömning diskuterades.
Vid mötet 2018-09-17 närvarade Anna Bodegård-Westling , Kristoffer Dreimanis, Anna Norlin och Maria Ericsson. Lotta Hofverberg och Sophie Gäfvert kunde tyvärr inte vara med. Under mötet i mars 2019 hälsades två nya medlemmar välkomna; Linn Lernfelt och Johan Rosberg Thorell. I samband med det kliver Kristoffer Dreimanis och Lotta Hofverberg åt sidan, efter värdefullt arbete i gruppen.

Arbete med pågående frågeställningar och riktlinjer
Det har tillkommit ny information till de nya riktlinjerna ”Riktlinje om besiktning av hund och katt” och ”Hantering av kryptorkism”. Dessa bearbetades därför ytterligare innan publicering. Riktlinjerna kommer att publiceras på SVFs samt SVSs hemsidor.

Dokumentet angående preoperativ bedömning av BOAS , ursprungligen skrivet av Sophie Gäfvert, Maria Norell och Andreas Gerdin, på uppdrag av normgruppen, bearbetades ytterligare. Det är nu skickat på remiss till SVS innan publicering.

Normgruppen arbetar i nuläget med att ta fram ett svenskt formulär angående kriterier för livskvalitetsbedömning hund och katt. Detta är tänkt som hjälp för förbundets medlemmar då vården blir allt mer avancerad. Formuläret baseras på engelska motsvarigheter som ska omarbetas till svenska förhållanden och komprimeras.

Nya frågeställningar och förslag till riktlinjer
Det har inkommit några frågeställningar till Normgruppen sedan föregående möte.
En fråga har inkommit från ett läkemedelsföretag om avsaknad av en riktlinje om medicinsk kastration. Medicinsk kastrering är en metod som är lege artis med positiva och negativa effekter liksom vid kirurgisk kastrering. Det finns ett godkänt veterinärläkemedel att tillgå. Normgruppen ser inte att det finns ett specifikt behov av en riktlinje i frågan utöver liggande kastrationsnorm.
 
Kopplat till det ansvarsärende som publicerats i Svensk Veterinärtidning (2019:2) har en fråga ställts om röntgen vid extraktion av tänder. I Normgruppens riktlinje för ”tandbehandling på icke-sövda hundar och katter” anges att tandröntgen ”bör” utföras innan kirurgiska tandåtgärder. Normgruppen har kontaktat ansvarsnämnden för att söka klarhet i vilken specifik grund som leder till en erinran i ärendet.
 
Ett försäkringsbolag har ställt en fråga angående Normgruppens syn på
videokonsultationer, och hur väl de kan anses motsvara en vanlig klinisk undersökning. Detta är en frågeställning som är ytterst aktuell. Hur långt räcker en videokonsultation? Är det rimligt att t ex boka in en operation efter videokonsultation, utan annan klinisk undersökning innan? Vad som kan anses utgöra en klinisk undersökning är inte prövat juridiskt. Frågan har ställts till Normgruppen tidigare, och gruppen ser ett behov av tydliggöranden. Normgruppen önskar därför vägledning från Jordbruksverket kring vad som får och bör göras med en videokonsultation som grund. I väntan på sådan ytterligare information vill Normgruppen påminna om att det, oavsett arbetssätt, är upp till varje enskild veterinär att se till att man arbetar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.
 
Det har också inkommit en fråga om det etiska perspektivet på permanent tracheostomi. Normgruppen konstaterar att det finns case series sammanställda i frågan. Den totala komplikationsfrekvensen anses hög (80%), men patientens livskvalité efter ingreppet bedöms i djurägarutvärderingar som god. Normgruppen har även inhämtat information från Skalpellen. Gruppen ser i dagsläget inget behov av en särskild riktlinje i frågan, men noterar att den är en av många som efterfrågar vägledning i svåra etiska frågeställningar. 
 
En annan laddad fråga som uppkommit är angående hundar i rullstol. Förvaltningsrätten i Malmö kom under hösten 2018 med en dom som går emot de rekommendationer som Jordbruksverket gjort i ett yttrande 2011(Dnr:31-5224/11). Normgruppen anser att beslutet är anmärkningsvärt och problematiskt, och kommer att bevaka och diskutera frågan även framöver.
 
Dessa frågor påminner om behovet av en bred gemensam plattform för att möjliggöra samtal om etik. Normgruppen anser detta angeläget och tar med frågan till SVF för att se hur vi tillsammans kan vara med och lyfta och levandegöra det etiska samtalet inom veterinärsverige.
 
Normgruppen välkomnar frågor och synpunkter gällande antagna riktlinjer liksom förslag på nya frågeställningar som ni tycker att vi ska arbeta med. Kontaktuppgifter finns på www.svf.se samt på www.ssava.se.

För Normgruppen smådjur
Anna Norlin
Sammankallande