Rapport från Normgruppens möte 2018-01-22

SVS Smådjurssektions Normgrupp sammanträdde i januari 2018. Bland annat tog s en nyriktlinje om besiktning fram, och riktlinjerna om huggormsbett hos hund ochdiagnosticering av Anaplasma och Borrelia diskuterades och uppdaterades.

Vid mötet 2018-01-22 närvarade Anna Bodegård-Westling , Anna Norlin, Kristoffer Dreimanis och Maria Ericsson. Lotta Hofverberg och Sophie Gäfvert kunde tyvärr inte vara med.

Arbete med pågående frågeställningar och riktlinjer
Besiktning
En ny riktlinje ”Riktlinje om besiktning av hund och katt” diskuterades och
färdigställdes. Den kommer att publiceras på SVFs och SSAVAs hemsidor under våren.

Kriterier för preoperativ bedömning av BOAS
Arbetet med att sammanställa ett informationsbaserat uttalande i frågan på går och kommer förhoppningsvis bli klart innan sommaren. Underlaget har tagits fram av enmindre grupp bestående av Sophie Gäfvert, Maria Norell och Andreas Gerdin.

Amputation
Den nya riktlinjen om amputation är nu publicerad i tidning och på SVFs och SSAVAshemsidor. Läs den gärna!

Uppdatering av riktlinjer
Arbetet med att uppdatera gamla riktlinjer där så är motiverat fortgår. För att möta vårens utmaningar finns nu riktlinjen för behandling av huggormsbett på hund iuppdaterad version. Även uppdaterade versioner av riktlinjer för diagnostisering av Borrelia och Anaplasma kommer att publiceras under våren. När en riktlinje uppdateras förses den med ett nytt datum för att ändrade riktlinjer lätt ska kunna identifieras. Gå
gärna in på SVFs eller SSAVAs hemsidor och läs de nya versionerna där!

Nya frågeställningar och förslag till riktlinjer
Det har inte inkommit några nya frågeställningar till normgruppen sedan senaste mötestillfället.

Övrigt
Normgruppen diskuterade bland annat hur de riktlinjer som finns ännu bättre kan nå ut och göras kända för alla kollegor som kan tänkas ha nytta av dem. Input och förslag från medlemmar kring hur riktlinjerna bör kommuniceras tas tacksamt emot av Normgruppen.

Normgruppen välkomnar frågor och synpunkter gällande antagna riktlinjer liksom förslag på nya frågeställningar som ni tycker att vi ska arbeta med. Kontaktuppgifter finns på www.svf.se samt på www.ssava.se.

För Normgruppen Smådjur
Anna Norlin
Sammankallande