Rapport Normgruppsmöte
30 januari 2017 kl. 10.00–16.00
 
Smådjurssektionens Normgrupp sammanträdde den 30 januari 2017. Närvarande: Andrew Blockley, Anna Bodegård, Anna Norlin, Kristoffer Dreimanis och Sophie Gäfvert. Lotta Hofverberg medverkar via Skype,
Frånvarande: Ulrika Nordwall och Maria Ericsson.
 
Då det råder blandad nomenklatur i liggande rekommendationer från Normgruppen har SVS lagt ett förslag på att Normgruppens rekommendationer hädanefter ska kallas riktlinjer. Normgruppen är positivt inställd till förslaget och kommer implementera det i det fortsatta arbetet.
 
Arbete med pågående frågeställningar och riktlinjer

Medicinsk behandling av pyometra
Frågeställningen tas upp i Läkemedelsverkets supplement, Årgång 27, oktober/november, 2016. Dosering av antibiotika till hund-behandlingsrekommendation.
”Behandling med målsättning att avläka en pyometra är endast i undantagsfall aktuell, och då bara för patienter med gott allmäntillstånd. Medicinsk terapi grundar sig i huvudsak på hormonell behandling. Den medicinska behandlingen är förknippad med risker och det föreligger risk för recidiv. Patienter som genomgår medicinsk behandling måste därför stå under noggrann kontroll och uppföljning.
Det saknas evidens för att behandling med antibiotika i tillägg till hormonbehandling har någon positiv effekt, och därmed ges inte några rekommendationer avseende substansval, dosering och behandlingstid. Behandling med amoxicillin med eller utan klavulansyra rekommenderas ofta i litteraturen. De doseringar som då rekommenderas ger sannolikt otillräckliga koncentrationer på infektionsplatsen och på teoretisk grund kan därför nyttan med denna behandling ifrågasättas. ”
Rekommendationen är uppdaterad och besvarar frågeställningen. Behovet av en riktlinje bedöms inte kvarstå.
 
Amputation versus åtgärd
Normgruppen har fått frågan om det kan anses etiskt att amputera ett frakturerat ben istället för att åtgärda frakturen. Frågeställningen gäller frakturer som anses relativt okomplicerade och bedöms kunna läka efter en stabiliserande åtgärd men där ägaren tillåts välja amputation då detta blir ett billigare alternativ.
 
Normgruppen vidarebefodrade frågan till Nordic Veterinary Orthopaedic Society (NoVOS) och fick följande svar:
 
”Amputation is a salvage procedure that is one of
the acceptable techniques we have in surgery. This should be an option for the
owner to choose, but the owner should be informed of all alternatives. The
motivation for the opinion above is that the procedure can result in a pain free and
unstressful situation for most dogs and cats leading to an acceptable quality of life.”

 
Normgruppen instämmer med uttalandet ovan men vill samtidigt göra följande förtydligande:
 
Amputationer utförs idag och acceptansen för ingreppet och för trebenta djur har ökat. Det innebär inte att ett beslut om amputation bör tas lättvindigt.
Normgruppen anser att amputation bör betraktas som en sista utväg när andra behandlingsalternativ bedöms olämpliga, inte visar sig fungera eller inte finns tillgängliga.
 
Normgruppen anser inte att det är etiskt att rutinmässigt erbjuda amputation som förstahandsåtgärd vid en fraktur istället för att åtgärda frakturen. Frågan ställs på sin spets om prisskillnaden mellan stabiliserande åtgärd och amputation är så stor att ägaren inte har råd med en operation och då tvingas välja mellan amputation och avlivning. I dessa fall är det upp till den behandlande veterinären att hjälpa ägaren att fatta ett informerat beslut.
 
Preoperativ bedömning av BOAS
Normgruppen har lyft frågan till SVS och går vidare med en formell ansökan om ett initiativärende i frågan.
 
Kastration vid kryptorkism
Frågeställningen har vidarebefordrats till reproduktionsspecialister och sammanställning genomförs till nästa normgruppsmöte för att resultera i en rapport/riktlinje.
 
Uppdaterade riktlinjer
Riktlinjen avseende sedering av hund och katt är uppdaterad med ett avsnitt angående sedering av unga individer
Riktlinjen avseende behandling av ljudrädsla är uppdaterad med tillägg av nytt preparat. Båda riktlinjerna kommer publiceras på SVF/SVS:s hemsidor under våren.
 
Nya frågeställningar och förslag till riktlinjer
Det har kommit in en förfrågan angående en riktlinje i utfärdandet av Pass.
Normgruppen konstaterar att det finns en tydlig lathund som beskriver utfärdande av pass (Så fyller du I pass, Jordbruksverkets webshop) och anser inte att det finns behov för en riktlinje.
Det har även kommit in en förfrågan angående vaccination i samband med kastration
I de normer/riktlinjer som finns angående kastration av hund och katt står det ”Det rekommenderas att tidpunkten för vaccination och kastration inte bör sammanfalla, även om det saknas vetenskapliga studier som stödjer denna policy.” Normgruppen konstaterar att det vore mest fördelaktigt ur smittskyddssynpunkt att redan ha ett vaccinationsskydd vid kastration. I praxis genomförs dock ofta vaccination i samband med kastration, och beprövad erfarenhet kan med fog anses visa att det är relativt säkert. Dagens rekommendation om att vaccination och kastration inte bör sammanfalla gör att ovaccinerade katter som kommer för kastration riskerar att bli helt utan ett vaccinationsskydd. För att det inte ska bli konsekvensen av rekommendationen, kommer formuleringen att tas bort vid kommande uppdatering av kastrationsnormen.
 
Övrigt
Normgruppen välkomnar frågor och synpunkter gällande antagna normer från smådjurssektionens medlemmar, liksom förslag på nya frågeställningar som ni tycker att vi ska arbeta med. Kontaktuppgifter till gruppen finns på www.svf.se och www.ssava.se