Norm avseende iterering av recept


2011-05-23
Bakgrund
Normgruppen anser att det finns behov av en norm som tydliggör veterinärens möjligheter att villkora receptförskrivningen med en klinisk bedömning och eventuell provtagning innan iterering.

 

Normgruppen rekommenderar
Veterinären bör kontrollera behandlingens effekt och eventuella biverkningar hos djuret minst en gång årligen innan ett recept itereras. Tidsintervallet bör förkortas om djuret av medicinska skäl behöver bedömas oftare.
Djurägaren bör upplysas om att det fordras kontinuerlig veterinär uppföljning av djuret innan receptiterering kan ske.
För övrigt rekommenderas att förskrivande veterinär följer anvisningar i Fass Vet-texten för det läkemedel som förskrivningen gäller.

 

Kontaktperson för normen:
Sammankallande