2012 > 11

Du känner väl till att smådjurssektionen har flera spännande intresseorganisationer. Dessa är fristående från smådjurssektionens styrelsearbete och utgörs av eldsjälar inom respektive område. De är inte vinstdrivande utan finns till för att samla och utveckla sitt respektive område. Saknar du en intresseförening? Hör gärna av dig till smådjurssektionens styrelse om du är sugen på att starta upp en! Du hittar länkar till alla våra intresseföreningar på vår hemsida http://www.smadjurssektionen.se/intresseorganisationer-3608642

Genom att ta del av dessa intresseföreningar kan du också få information om andra länders systerföreningars aktiviteter. Just nu hittar du till exempel information om RSVO´s (Russian Society for Veterinary Ophthalmology) kommande oftalmologikonferens i St Petersburg på SSVO´s hemsida SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR VETERINÄR OFTALMOLOGI http://www.ssvo.se/

 

//Alex

Läs hela inlägget »

 

Dagordningsförslag

årsmöte SVS Smådjurssektion

kl 12.00 den 9:e november 2012

Sal L, Undervisningshuset, Ultuna

Välkommen till årsmöte!

 

Nytt för i år!

Efter årsmötet kommer det högtidliga utdelandet av diplom till året bästa abstract, där både det vetenskapliga arbetet och framförandet kommer ha bedömts.

 

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

§ 3 Fastställande av dagordning

§ 4 Mötets behöriga utlysande

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

§ 6 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

§ 7 Revisionsberättelse

§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen

§ 9 Förslag till budget och medlemsavgift 2013

§ 10 Inkomna motioner

§ 11 Val av två styrelseledamöter

§ 12 Val av ordförande för 2013

§ 13 Val av två revisorer med personliga suppleanter

§ 14 Val av valberedning om tre personer

§ 15 Stadgeändring

§ 16 Hemsida

§ 17 Resebidrag

§ 18 Mötets avslutande

Läs hela inlägget »